Vẽ lò xo trong SolidWorks

Thảo luận trong 'SolidWorks - SolidCAM'

 1. thanhlong Phó Điều Hành Viên

  Làm thành viên từ: 15/1/10
  Số bài viết: 429
  Đã được thích: 566
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1. Click New<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File>New) , click Part <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , OK .
  2. Click Option<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tools>Option…) , select Document Properties tab. Select Units , under Unit System select IPS (inch, pound, second) OK.
  3. Select Top Plane , from lower left menu select Normal To. <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4. Click Sketch<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    in Command Manager, click Circle <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   . As you can see on upper right corner sketch icon appear indicate that you’re on sketch mode<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  5. Pick Origin<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    point as starting point, drag to right hand side<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    no need to be exact the size will define in later step. Press keyboard ESC to end circle sketch.
  Note: There is two type line generated by in sketching, the one with black line and blue line. Black line is line that fully defined and blue line is under defined..
  6. Define sketch with dimension. Click Smart Dimension<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , and start dimensioning pick circle edge and set to 0.50in <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   . Press keyboard ESC to end smart dimension.
  7. Change display to Isometric view. <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8. Insert coil, Click Insert>Curve>Helix/Spiral <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  9. Press F to zoom fit, set Parameters Constant Pitch , Pitch 0.10in Revolutions 4 , Start angle 0.0deg and <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   . <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10. Click to Right Plane<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , click Normal To <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  11. Click Sketch , click Circle . Sketch circle at start point, then click Smart dimension set circle diameter to 0.05in . <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  12. Click exit sketch<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   . Click Features<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and activate features menu. Click Swept Boss/Base<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and set Profile to Sketch2 by click on circle sketch<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and set Path by click helix path<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  13. Change display to Isometric view. <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14. Press F to zoom fit.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Done. Pat yourself on back.  mrdienk42cdl2 thích bài này.

Chia sẻ trang này